แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
โครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 23/04/2564

โครงการจ้างเหมา ทำการติดตั้งราวกันอันตราย ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 2ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ RS-603-RS-606 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ มอก.248 ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง-บ้านดี ระหว่าง กม.100+880 - กม.102+550 ปริมาณ 3,536 ม. ผู้รับจ้าง บริษัท เอที่ซี ทราฟฟิค จำกัด วันเริ่มสัญญา วันที่ 6 มกราคม 2564 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 เมษายน 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ


'