วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง M63080021461
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 11,250,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/08/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ