วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง M63080019702
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 43,357,800.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/08/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ