วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p64080022190
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,625,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 18/08/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ