วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p64080022199
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 43,357,800.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 18/08/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ