วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P๖๔๐๗๐๐๒๙๗๓๔
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 140,300.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 02/08/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ