วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63100060519
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงในภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 17,380,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 15/10/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ