วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง M63100011607
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conferece)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 19,125,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 09/10/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ