วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง M63090032014
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,060,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/09/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ